Zróbcie zdjęcie

ukazujące w nietypowy i kreatywny sposób, jak spędzacie czas
w duecie w stylu „Iron Majdan”
(np. wspólne wakacje, oryginalne
sporty, itp.)

Prześlijcie je do nas do 8.04

Wypełnijcie poniższy formularz zgodnie z wymogami regulaminu. Pamiętajcie, im więcej zdjęć, tym większa szansa na wygraną!

oczarujcie nas
i znajdźcie się w finałowej ósemce!

Co tydzień jury wybierze 2 najciekawsze zdjęcia,
a ich autorzy spędzą weekend pełen wrażeń
z Małgosią i Radkiem!

Zawalczcie w finale
o wakacje marzeń!

Wielki finał to będzie najbardziej niezapomniane doświadczenie w Waszym życiu. Weekend 13-15.04 spędzicie z Małgosią
i Radkiem, rywalizując
o nagrodę główną – wakacje o wartości 15 000 zł.

POBIERZ REGULAMIN
*wystarczy do jednej osoby
0%
Format zdjęcia .jpg lub .png o rozmiarze maksymalnie 6 MB
Regulamin Konkursu "Wyzwanie Iron Majdan!"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy powinni zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.2 Organizatorem niniejszego Konkursu jest Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi
przy ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, która działa na zlecenie TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952.

1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 12.03.2018 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się najpóźniej do dnia 14.05.2018 r.

1.5 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audioteksową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165).

1.6 Celem Konkursu jest nagradzanie Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz promowanie marki TVN.

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

2.1 Konkurs - Konkurs organizowany pod nazwą "Wyzwanie Iron Majdan!" opisany w niniejszym Regulaminie;

2.2 Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu. Regulamin Konkursu jest jawny
i powszechnie dostępny w czasie trwania Konkursu na Stronie internetowej konkursu, na stronie internetowej Organizatora www.smolar.pl, a także w biurze Organizatora;

2.3 Uczestnicy – dwie osoby (duet), które dokonały prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu oraz które spełniają wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. Dopuszczalne są zarówno duety różnej płci jak i tej samej płci;

2.4 Zgłoszenie – (jako zgłoszenie rozumie się) zaakceptowanie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz prawidłowe i skuteczne zgłoszenie pracy stanowiącej rozwiązanie Zadania konkursowego z pkt. 2.6 a) Regulaminu. Do niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłosić się poprzez Stronę internetową konkursu. Szczegółowy opis przystąpienia do Konkursu zawarty jest w pkt. 4 Regulaminu;

2.5 Strona internetowa konkursu – przygotowana specjalnie dla potrzeb niniejszego Konkursu strona internetowa dostępna pod adresem www.wyzwanie.tvn.pl. Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu;

2.6 Zadanie konkursowe:
a) w pierwszym etapie Konkursu Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiego zdjęcia przedstawiającego w nietypowy i kreatywny sposób, jak Uczestnicy Konkursu (duet) spędzają czas w stylu "Iron Majdan". Rozwiązanie Zadania konkursowego z pkt. 2.6 a) Regulaminu zwane będzie dalej zdjęciem konkursowym.
Zdjęcie musi być wykonane w formacie .jpg lub .png, w rozmiarze nie większym niż 6 MB i nie mniejszym niż 500 x 500 px.

b) w drugim etapie Konkursu (tj. w Wielkim Finale) Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu przez finalistów wyznaczonych im Zadań konkursowych w konwencji audycji telewizyjnej pt. "Iron Majdan". Ze szczegółowym opisem Zadań konkursowych (instrukcjami) oraz terminami ich wykonania Finaliści będą zapoznawani na bieżąco podczas drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału. Rozwiązanie Zadań konkursowych z pkt. 2.6 b) Regulaminu zwane będzie dalej rozwiązaniem Zadań finałowych.

Jury konkursowe oceniając każde rozwiązanie Zadania konkursowego weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

 • kreatywność;
 • oryginalność;
 • jakość wykonania.

Rozwiązanie Zadania konkursowego musi spełniać odpowiednio następujące warunki:

 • praca musi być wykonana na zadany temat;
 • Uczestnicy (lub jedna osoba z duetu) muszą być autorami/autorem pracy albo muszą dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego zdjęcia konkursowego;
 • w przypadku zdjęć konkursowych, gdy na zdjęciu konkursowym poza Uczestnikami znajdować się będzie inna osoba/osoby, Uczestnicy muszą mieć zgodę tej osoby/osób na wykorzystanie jej/ich wizerunku w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

Rozwiązanie Zadania konkursowego nie może zawierać treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:

 • zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej;
 • wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne;
 • stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
 • wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
 • zachęcać do popełnienia samobójstwa;
 • promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
 • naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marki TVN, wizerunku/ów i/lub głosu/ów i/lub wypowiedzi czy nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;
 • promować jakichkolwiek produktów lub usług (za wyjątkiem marki TVN);
 • propagować piractwa fonograficznego, komputerowego i in.;
 • upowszechniać wirusów i technik łamania danych;

oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
Uczestnicy, zgłaszając do Konkursu rozwiązanie Zadania konkursowego wyrażają tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności opisane w pkt. 3.3 oraz pkt. 3.4 regulaminu;

2.7 Finalista – Uczestnicy (duet), których zdjęcie konkursowe, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zostało wyłonione w pierwszym etapie Konkursu przez Jury konkursowe. Uczestnicy ci awansują do drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału, z zastrzeżeniem postanowienia z pkt. 5.10, 5.11 niniejszego Regulaminu;

2.8 Laureat – Uczestnicy (duet), których rozwiązania Zadań finałowych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zostały nagrodzone w drugim etapie Konkursu. Uczestnicy ci (duet) wygrali nagrodę główną w Konkursie;

2.9 Komisja konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym przedstawiciele TVN. Do zadań Komisji konkursowej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji;

2.10 Jury konkursowe - zespół osób powołanych przez Organizatora do wyłaniania Finalistów i Laureata Konkursu. W skład Jury konkursowego wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym przedstawiciel TVN;

2.11 TVN - TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa. TVN zobowiązuje się do zapewnienia miejsca i hotelu dla Uczestników (w dniach 13-15 kwietnia 2018 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) – niezbędnych do zrealizowania weekendu finałowego podczas, którego zostanie wyłoniony Laureat Konkursu;

2.12 Marka TVN  – marka stacji telewizyjnej, której promocji służy Konkurs i w której emitowana jest audycja telewizyjna pt. "Iron Majdan", do którego będą nawiązywały wyznaczone Zadania konkursowe wskazane w pkt 2.6 b) niniejszego Regulaminu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Z zastrzeżeniem pkt. 3.8 Regulaminu, Uczestnikami niniejszego Konkursu mogą być osoby fizyczne, które w dniu zgłoszenia do Konkursu spełniają łącznie następujące warunki:
a) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski (Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);
b) są osobami pełnoletnimi (mają ukończone 18 lat) oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c) deklarują - w przypadku, gdy zostaną Finalistami - uczestnictwo w drugim etapie Konkursu, tj. Wielkim Finale w dniach od 13.04.2018 r. do 15.04.2018 r., tj. deklarują: przybycie (przyjazd we własnym zakresie) na określone przez Organizatora miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w czasie przez Organizatora wskazanym, pozostanie do dyspozycji Organizatora do końca drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału oraz działanie podczas drugiego etapu Konkursu zgodnie z przedstawionym na miejscu terminarzem i zgodnie z instrukcjami;
d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały go.

3.2 Zgłoszenie do Konkursu musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia spowoduje jego nieważność.

3.3 Uczestnicy poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadczają, że:

a) są autorami wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłaszają w rozwiązaniu Zadania konkursowego (w tym zdjęcia/zdjęć) albo dysponują autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego zdjęcia;

b) wyrażają zgodę na rozpowszechnianie pracy/prac stanowiącej/stanowiących rozwiązanie Zadania konkursowego, w tym na rozpowszechnianie wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi utrwalonych tam osób, a także danych pochodzących ze Zgłoszenia: imienia/imion, nazwiska/ nazwisk i innych informacji, na podstawie których osoby te mogą być zidentyfikowane - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.wyzwanie.tvn.pl w czasie trwania Konkursu, najdalej do dnia 31.12.2018 r. W przypadku wyłonienia rozwiązania Zadania konkursowego przez Jury konkursowe (awansowania do drugiego etapu Konkursu) dodatkowo na rozpowszechnienie ww. na: stronach internetowych zarządzanych i administrowanych przez TVN S.A., a także na antenach programów nadawanych przez TVN S.A., najdalej do dnia 31.12.2018 r. Powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, przez Organizatora i firmę TVN Media sp. z o.o., TVN S.A., w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Organizator, TVN Media sp. z o.o., TVN S.A. uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego/ich publikacji;

c) upoważniają Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanej przez Uczestników pracy stanowiącej rozwiązanie Zadania konkursowego podanymi przez Uczestnika danymi;

d) powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego/ich autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

e) jeżeli korzystają z prawa do wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi osób trzecich w pracach stanowiących rozwiązanie Zadania konkursowego (w tym na zdjęciu konkursowym) – uzyskali oni wcześniej zgodę od tych osób (a w przypadku, gdy osoby te nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodę ich przedstawicieli ustawowych) na wykorzystanie przez Organizatora, TVN Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, TVN S.A. z siedzibą w Warszawie prawa do wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi tej osoby / tych osób, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w innych celach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

f) wyrażają zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w Konkursie w zakresie określonym w Regulaminie oraz, począwszy od drugiego etapu Konkursu, na nieodpłatne uczestnictwo w działaniach promocyjnych odnoszących się do marki TVN, w tym audycji telewizyjnej "Iron Majdan";
g) wyrażają zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatora i TVN ze swojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w całości lub w wybranych fragmentach zarejestrowanych (utrwalonych) przez TVN w związku z przeprowadzeniem drugiego etapu Konkursu, w tym w celach reklamy i promocji marki TVN;

 • ponoszą pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora, TVN Media sp. z o.o., TVN S.A za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora, TVN Media sp. z o.o., TVN S.A od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

3.4 Laureat (zwycięski duet) z chwilą otrzymania nagrody przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do rozwiązania Zadania konkursowego (z pkt. 2.6 a) i pkt. 2.6 b) niniejszego Regulaminu), na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

b) wprowadzania do obrotu;

c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);

e) publicznego wykonania;
f) publicznego odtwarzania;
g) wystawiania;
h) wyświetlania;
i) użyczania lub najmu;
j) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym internetu) itp.;
k) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym internetu).

3.5 Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy (duet), którzy nie zostaną Laureatem i nie otrzymają nagrody, deklarują przeniesienie bez wynagrodzenia autorskich praw majątkowych do zgłoszonego do Konkursu rozwiązania Zadania konkursowego na rzecz TVN w drodze zawarcia pisemnej umowy. Powyższe w zakresie wskazanym w pkt. 3.4 Regulaminu.

3.6 Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy (duet), deklarują przeniesienie na TVN bez wynagrodzenia praw do wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi swoich oraz osób trzecich zawartych w rozwiązaniu Zadania konkursowego w zakresie innym aniżeli wskazany w pkt. 3.3 b Regulaminu dla celów promocji i reklamy marki TVN oraz programów telewizyjnych i serwisów internetowych rozpowszechnianych przez TVN Media sp. z o.o., TVN S.A.

3.7 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Weryfikacja, o której mowa powyżej, będzie dokonana przez Komisję konkursową. W tym celu Komisja konkursowa może żądać od Uczestników złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 7 Regulaminu. W szczególności przyczyną wykluczenia Zgłoszenia z Konkursu może być:
a) naruszenie jakichkolwiek praw i/lub dóbr osobistych osób trzecich (w tym w szczególności posługiwanie się wizerunkiem i/lub głosem i/lub wypowiedziami osoby trzeciej bez uzyskania do tego uprzedniej zgody tej osoby przez Uczestników);
b) zawarcie w rozwiązaniu Zadania konkursowego treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które szczegółowo wymienione zostały w pkt. 2.6 Regulaminu.

3.8 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz firmy Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez "członków rodzin" rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

3.9 Organizator oświadcza, że prawidłowo zgłoszone przez Uczestników zdjęcia konkursowe będą publikowane na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.wyzwanie.tvn.pl. Na ww. stronie internetowej mogą zostać opublikowane także rozwiązania Zadań finałowych zarejestrowane w związku z przeprowadzeniem drugiego etapu konkursu (mogą one zostać opublikowane w całości lub w wybranych fragmentach). Na ww. stronie internetowej publikowane będą także wyniki pierwszego i drugiego etapu Konkursu tj. będą publikowane wyłonione przez Jury konkursowe rozwiązania Zadania Konkursowego z pkt. 2.6.a) Regulaminu oraz imiona i nazwiska Finalistów oraz Laureata Konkursu (zwycięskiego duetu). Uczestnikom, Finalistom i Laureatowi (zwycięskiemu duetowi) nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.

3.10 Organizator oświadcza, że dowolnie wybrane zdjęcia konkursowe Finalistów oraz rozwiązania Zadań finałowych wraz z imionami i nazwiskami Finalistów i Laureata mogą być także publikowane na antenach programów nadawanych przez TVN S.A., TVN Media sp. z o.o., stronach internetowych zarządzanych i administrowanych przez TVN Media sp. z o.o., TVN S.A., jak również na facebooku marki TVN. Finalistom i Laureatowi nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.

3.11 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.12 W przypadku wykrycia działań Uczestników niezgodnych z Regulaminem, tacy Uczestnicy będą pomijani w procesie wyłaniania Finalistów i Laureata Konkursu. Uczestnicy wykluczeni mogą nie być informowani o takich decyzjach.

3.13 Uczestnicy, przystępując do Konkursu, potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Konkursie.

4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnicy powinni zastosować się do następującej procedury:
a) zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) wykonać Zadanie konkursowe z pkt. 2.6 a) Regulaminu, tj. zdjęcie konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
c) zgłosić się do Konkursu przez Stronę internetową konkursu.

4.2 Uczestnicy mogą zgłosić do pierwszego etapu Konkursu dowolną ilość zdjęć konkursowych, jednakże jeden duet Uczestników może awansować do drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału, tylko jeden raz.

4.3 Jedno zdjęcie konkursowe może być zgłoszone tylko jeden raz do pierwszego etapu Konkursu. Każde kolejne takie samo zdjęcie konkursowe będzie traktowane jako duplikat i nie będzie brane pod uwagę przy rozstrzyganiu pierwszego etapu Konkursu (Zgłoszeniem konkursowym będzie pierwsze prawidłowe Zgłoszenie). Jedno zdjęcie konkursowe może awansować do drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału, tylko jeden raz.

4.4 Każdy duet Uczestników, który chce się zgłosić do Konkursu, powinien prawidłowo rozwiązać Zadanie konkursowe z pkt. 2.6 a) Regulaminu, wejść na Stronę internetową konkursu i:

1) podać w formularzu zgłoszeniowym następujące dane:
a) dotyczące osoby nr 1 z duetu:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu kontaktowego (z zastrzeżeniem, że wystarczającym jest podanie jednego numeru telefonu, tj. do jednej osoby z duetu);

b) dotyczące osoby nr 2 z duetu:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu kontaktowego (z zastrzeżeniem, że wystarczającym jest podanie przez ednego numeru telefonu, tj. do jednej osoby z duetu);

2) zaznaczyć następujące oświadczenia (każda z osób, której dane zostały podane w formularzu zgłoszeniowym (tj. każda osoba z duetu) zobowiązana jest do złożenia osobiście, we własnym imieniu dotyczących ją niżej wskazanych oświadczeń):

□ "Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
□ "Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu "Wyzwanie Iron Majdan!" i akceptuję jego treść."

□ "Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Organizatorowi konkursu, którym jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu "Wyzwanie Iron Majdan!". Przyjmuje do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek jej brak uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie."

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest  TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla ich prowadzenia, oraz zgodnie z udzielonymi przez Uczestnika dyspozycjami. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a zgody na ich przetwarzanie mogą zostać wycofane w dowolnym czasie.

3) załączyć pracę stanowiącą rozwiązanie Zadania konkursowego z pkt. 2.6 a) Regulaminu, tj. zdjęcia konkursowego. Zdjęcie musi być w formacie .jpg lub .png, o rozmiarze nie większym niż 6 MB i nie mniejszym niż 500 x 500 px.

4.5 Po przesłaniu Zgłoszenia, Uczestnicy zostają zarejestrowani w bazie zgłoszeń do Konkursu i otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia poprzez wyświetlenie informacji o następującej treści "Twoje zgłoszenie zostało dodane poprawnie. Po zweryfikowaniu pod kątem zgodności z Regulaminem konkursu, w ciągu 48 godzin zdjęcie pojawi się w galerii. Codziennie dodawaj nowe zdjęcie, a zwiększysz swoją szansę na wygraną!"

4.6 Potwierdzeniem przyjęcia prawidłowego Zgłoszenia jest pojawienie się zdjęcia konkursowego na Stronie internetowej konkursu, po uprzedniej weryfikacji Zgłoszenia, pod względem zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przez Organizatora.

4.7 Warunkiem koniecznym do Zgłoszenia się do Konkursu jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową np.: Internet Explorer, Chrome, Firefox lub Safari. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystają Uczestnicy.

5. ZASADY KONKURSU

5.1 Wszystkie zdjęcia konkursowe spełniające wymogi określone niniejszym Regulaminem zostaną umieszczone – w ciągu 48 godzin od przyjęcia Zgłoszenia - w galerii na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.wyzwanie.tvn.pl po uprzedniej moderacji przez Organizatora (w tym: po dokonaniu weryfikacji Zgłoszenia w zakresie jego zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.2 Konkurs jest podzielony na dwa etapy: a) pierwszy etap Konkursu, w którym zostanie wyłonionych 8 (słownie: osiem) duetów,tj. Finalistów, awansujących do drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 5.10, pkt. 5.11 Regulaminu; b) drugi etap Konkursu, tj. Wielki Finał, w którym zostanie wyłoniony jeden duet, tj. Laureat nagrody głównej w Konkursie. W drugim etapie Konkursu uczestniczą tylko i wyłącznie Finaliści pierwszego etapu Konkursu.

PIERWSZY ETAP KONKURSU - WYŁONIENIE FINALISTÓW

5.3 Zgłoszenia do pierwszego etapu Konkursu mogą być wysyłane w okresie: od godziny 00:00:00 dnia 12.03.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 08.04.2018 r.

5.4 Pierwszy etap konkursu został podzielony na 4 (słownie: cztery) etapy tygodniowe, które odpowiadają następującym okresom:

 • I etapu tygodniowy Konkursu trwać będzie od 12.03.2018 r. do 18.03.2018 r.;
 • II etap tygodniowy Konkursu trwać będzie od 19.03.2018 r. do 25.03.2018 r.;
 • III etap tygodniowy Konkursu trwać będzie od 26.03.2018 – 01.04.2018 r.;
 • IV etap tygodniowy Konkursu trwać będzie od 02.04.2018 r. – 08.04.2018 r.

5.5 Zgłoszenie konkursowe jest ważne tylko w tym etapie tygodniowym Konkursu, w którym wpłynęło. W celu ewentualnego ponownego wzięcia udziału przez Uczestników w Konkursie wymagane jest kolejne (nowe) spełnienie warunków udziału w Konkursie (w tym wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zamieszczenie kolejnego zdjęcia będącego rozwiązaniem Zadania konkursowego z pkt. 2.6 a) niniejszego Regulaminu).

5.6 W celu wyłonienia Finalistów Jury konkursowe oceni według kryteriów wskazanych w pkt. 2.6 Regulaminu, wszystkie prawidłowo nadesłane do Konkursu zgłoszenia w danym etapie tygodniowym i wybierze, uwzględniając postanowienia niniejszego Regulaminu, w każdym etapie tygodniowym:

 • 2 (słownie: dwóch) autorów najlepszych zdjęć konkursowych, którzy zostają Finalistami (Finalista nr 1 i nr 2);
 • 2 (słownie: dwóch) Finalistów rezerwowych (Finalista rezerwowy nr 1 i nr 2). Finaliści rezerwowi zostają wyłonieni na wypadek gdyby któryś z Finalistów nie spełnił warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w szczególności gdyby Finalista nie mógł wziąć udziału w drugim etapie Konkursu, tj. w Wielkim Finale. Finaliści rezerwowi nagród będą wchodzić w miejsce Finalistów w kolejności zgodnie z numerem porządkowym na liście rezerwowej finalistów. Do Finalistów rezerwowych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.7 Wyłonienie Finalistów oraz Finalistów rezerwowych odbywać się będzie w następujące dni:

 • wybór Finalistów I etapu tygodniowego odbędzie się dnia 19.03.2018 r., spośród nadesłanych zgłoszeń do Konkursu od 12.03.2018 r. do 18.03.2018 r. Do 20.03.2018 r. do godz. 12:00 zdjęcia Finalistów zostaną opublikowane na Stronie internetowej konkursu w sekcji Finaliści;
 • wybór Finalistów II etapu tygodniowego odbędzie się dnia 26.03.2018 r., spośród nadesłanych zgłoszeń do Konkursu od 19.03.2018 r. do 25.03.2018 r. Do 27.03.2018 r. do godz. 12:00 zdjęcia Finalistów zostaną opublikowane na Stronie internetowej konkursu w sekcji Finaliści
 • wybór Finalistów III etapu tygodniowego odbędzie się dnia 03.04.2018 r., spośród nadesłanych zgłoszeń do Konkursu od 26.03.2018 – 01.04.2018 r. Do 04.04.2018 r. do godz. 12:00 zdjęcia Finalistów zostaną opublikowane na Stronie internetowej konkursu w sekcji Finaliści
 • wybór Finalistów IV etapu tygodniowego odbędzie się dnia 09.04.2018 r., spośród nadesłanych zgłoszeń do Konkursu od 02.04.2018 r. – 08.04.2018 r. Do 10.04.2018 r. do godz. 12:00 zdjęcia Finalistów zostaną opublikowane na Stronie internetowej konkursu w sekcji Finaliści.

5.8 Niezależnie od opublikowania wyników, o których mowa w pkt. 5.7 Regulaminu, wszyscy Finaliści zostaną powiadomieni o awansie do drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia pierwszego etapu Konkursu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, zgodnie z pkt. 4.4 Regulaminu.

5.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Finalisty Konkursu o wynikach pierwszego etapu Konkursu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, a w szczególności z powodu podania przez Finalistę w formularzu zgłoszeniowym błędnego adresu e-mail, zmiany przez Finalistę adresu e-mail w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Organizatora niezależnych, leżących po stronie Finalisty Konkursu np. za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Finalista, informacji od Organizatora, w kategorii "wiadomości- śmieci / SPAM" w skrzynce odbiorczej Finalisty Konkursu.

5.10 Finaliści, aby wziąć udział w drugim etapie Konkursu, tj. w Wielkim Finale, zobowiązani są do przesłania skanu / zdjęcia wypełnionych oświadczeń Finalisty stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenia należy przesłać w terminie 2 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt. 5.8 Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wyzwanie@tvn.pl oraz w formie papierowej listem poleconym lub przesyłką kurierską, lub doręczyć osobiście do biura Organizatora (w przypadku przesyłek liczy się data nadania przesyłki). Finalista, który nie doręczy Organizatorowi ww. oświadczeń w terminie wskazanym powyżej zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, tj. nie przysługuje mu możliwość uczestniczenia w drugim etapie Konkursu, tj. w Wielkim Finale, ani żadna inna rekompensata. W takiej sytuacji uprawnienie do wzięcia udziału w drugim etapie Konkursu, tj. w Wielkim Finale, przechodzi na Finalistę rezerwowego. Postępowanie z Finalistą rezerwowym będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku Finalistów. Jeżeli Finalista rezerwowy również nie prześle w terminie ww. oświadczeń spowoduje to wykluczenie go z udziału w Konkursie, tj. nie przysługuje mu możliwość uczestniczenia w drugim etapie Konkursu, tj. w Wielkim Finale, ani żadna inna rekompensata.

5.11 W przypadku gdy Finalista nie będzie mógł wziąć udziału w drugim etapie Konkursu, tj. w Wielkim Finale, zobowiązany jest on zawiadomić Organizatora o tym fakcie do dnia 11.04.2018 r. Zawiadomienie należy wysłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wyzwanie@tvn.pl oraz w formie papierowej listem poleconym lub przesyłką kurierską, lub doręczyć osobiście do biura organizatora. W powyższej sytuacji oraz w sytuacji, gdy Finalista nie spełni innych warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, Organizator zawiadomi Finalistę rezerwowego o awansie do drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału.

5.12 Finalista i/lub Finalista rezerwowy, który nie zgłosi się do udziału w drugim etapie Konkursu, tj. w Wielkim Finale, w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora, automatycznie zostaje wykluczony z Konkursu, tj. nie przysługuje mu możliwość uczestniczenia w drugim etapie Konkursu, tj. w Wielkim Finale, ani żadna inna rekompensata.
DRUGI ETAP KONKURSU, TJ. WIELKI FINAŁ

5.13 Drugi etap Konkursu, tj. Wielki Finał, odbędzie się w dniach od 13.04.2018 r. do 15.04.2018 r. we wskazanym przez TVN miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator poinformuje Finalistów o miejscu, w którym odbędzie się Wielki Finał oraz godzinie rozpoczęcia Wielkiego Finału za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, zgodnie z pkt. 4.4 Regulaminu, najpóźniej do dnia 11.04.2018 r.

5.14 Każdy z 8 Finalistów zobowiązany jest do przybycia we własnym zakresie na miejsce i o czasie wskazanym przez Organizatora, zgodnie z pkt. 5.13 niniejszego Regulaminu. Organizator zwróci poniesione i udokumentowane przez Finalistów koszty dojazdu do wysokości maksymalnej 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych).

5.15 W trakcie trwania drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału, Finaliści zobowiązani są pozostawać w pełnej dyspozycji Organizatora, co oznacza przeprowadzenie się do miejsca wskazanego przez Organizatora, jak również zaprzestanie w tym okresie wykonywania jakichkolwiek innych obowiązków (w tym zawodowych) niezwiązanych z przeprowadzonym Konkursem.

5.16 Przebieg drugiego etapu konkursu, tj. Wielkiego Finału, może zostać sfilmowany. W przypadku emitowania przebiegu drugiego etapu Konkursu na antenie TVN Finaliści, będący uczestnikami takiej audycji, zobowiązani będą do udzielenia dodatkowych zgód wymaganych przepisami prawa.

5.17 W trakcie drugiego etapu Konkursu, tj. Wielkiego Finału, Finaliści zobowiązani będą do zrealizowania wyznaczonych im Zadań finałowych w konwencji audycji telewizyjnej pt. "Iron Majdan". Z opisem Zadań finałowych i terminami ich realizacji Finaliści będą zapoznawani na bieżąco podczas drugiego etapu Konkursu.

5.18 Przedstawiciele Organizatora i TVN powołani do Jury konkursowego będą na bieżąco oceniać, biorąc pod uwagę odpowiednie zapisy z pkt. 2.6 niniejszego Regulaminu, realizację Zadań finałowych przez poszczególnych Finalistów. Wyniki realizacji Zadań finałowych będą jawne, tj. Finaliści będą o nich informowani na bieżąco podczas trwania drugiego etapu Konkursu. Finalista (duet), który zdobędzie najwięcej punktów za zrealizowanie wszystkich Zadań finałowych zostanie Laureatem nagrody głównej. Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu nastąpi w dniu 15.04.2018 r., a o wygranej Laureat zostanie powiadomiony niezwłocznie w ww. dniu.

5.19 Wyniki drugiego etapu Konkursu (Wielkiego Finału), zostaną opublikowane na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.wyzwanie.tvn.pl do dnia 17.04.2018 r. do godziny 12:00.

6. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD LAUREATOM

6.1 Nagroda główna, wskazana w pkt. 7.1 niniejszego Regulaminu, zostanie wydana Laureatowi (zwycięskiemu duetowi) w dniu 15.04.2018 r. przez członków Jury konkursowego.

6.2 Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest złożenie przez Laureata (zwycięski duet) dodatkowych oświadczeń wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu i pokwitowanie przez Laureata odbioru nagrody.

7. NAGRODY

7.1 Nagrodą główną w Konkursie są bony podróżne o wartości 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Dodatkowo do nagrody głównej Organizator przygotował część pieniężną nagrody głównej w wysokości 1.666,67 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 16.666,67 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100), przy czym część pieniężna nagrody głównej w kwocie 1.666,67 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odprowadzony przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
Łączna ilość nagród głównych to 1 (słownie: jedna) sztuka.
Łączna wartość nagrody głównej wynosi 16.666,67 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100).
7.3 Laureatowi nagrody głównej (zwycięskiemu duetowi) nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda główna nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

7.4 Laureat Konkursu (zwycięski duet) nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
7.5 Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po potrąceniu należnego, zryczałtowanego podatku od nagród w Konkursie.

8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

8.1 Organem czuwającym nad prawidłowym przebiegiem Konkursu jest Komisja Konkursowa.

8.2 Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem.

8.3 Komisję Konkursową powoła Organizator Konkursu.

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

9.1 Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji Uczestników Konkursu, rozstrzygnięcia konkursu, wydania nagrody zwycięzcy Konkursu i publicznego podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (to jest miejscowości) oraz wizerunków zwycięzców Konkursu, w tym również w serwisach internetowych TVN a także uregulowania zobowiązań podatkowych Organizatora związanych z ich wydaniem.

9.2 Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Uczestnicy mają prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Administratora Danych osobowych drogą mailową lub drogą pisemną na adres Administratora Danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestników w trakcie trwania Konkursu, będzie równoznaczne z wycofaniem się z Konkursu oraz będzie uprawniać Organizatora do odmowy wydania nagrody.

9.3 Administrator Danych osobowych powierzy Organizatorowi, którym jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, przetwarzanie danych osobowych, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu "Wyzwanie Iron Majdan!". Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek jej brak uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

9.4 Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej TVN, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Konkursu, firmom kurierskim oraz organom skarbowym, w zakresie niezbędnym do wysyłki nagrody oraz uregulowania zobowiązań podatkowych Organizatora związanych z przyznaniem nagród. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.

9.5 Dane osobowe Uczestników (w tym Finalistów i Laureatów) będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń Organizatora i Uczestników związanych z Konkursem. Dane osobowe Laureata (zwycięzców Konkursu) będą przetwarzane ponadto, przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych i ewidencyjnych dla celów podatkowych Organizatora i TVN w związku z wydaniem nagród.

9.6 Dane osobowe będą przechowywane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności będą zabezpieczone przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres: "Administrator Danych Osobowych, TVN Media Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa".

10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1 Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu i po jego zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 30.04.2018 r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora). W celu usprawnienia procesu zgłaszania reklamacji i ich rozpatrywania, reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź, z dopiskiem "Wyzwanie Iron Majdan!".

10.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestników jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść roszczenia reklamacyjnego oraz własnoręczny podpis reklamującego.

10.3 Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

10.4 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 14.05.2018 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

10.5 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

10.6 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestników do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby Konkursu.

11.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą warunków uczestnictwa w Konkursie. Ogłoszenie tych zmian nastąpi na Stronie internetowej konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora.

11.3 Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

11.4 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

11.5 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wyzwanie@tvn.pl.

 

ORGANIZATOR

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu "Wyzwanie Iron Majdan!"

Dane i oświadczenia, jakie musi podać Finalista w Konkursie "Wyzwanie Iron Majdan!":

Dotyczy Finalisty – (osoba nr 1 z duetu):

 • imię i nazwisko Finalisty;
 • pełen adres zamieszkania;
 • wiek
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres e-mail

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) przez administratora danych osobowych, którym jest TVN Media Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166, a także przez podmioty przetwarzające, którymi są: TVNS.A. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166 – fundator nagrody głównej oraz Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź – organizator konkursu, dla celów związanych z przekazaniem nagrody w Konkursie "Wyzwanie Iron Majdan!". Wiem, że niniejsza zgoda jest dobrowolna jednakże jej brak uniemożliwi przekazanie mi nagrody.

□ Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi utrwalonych w rozwiązaniu Zadania konkursowego, a także danych pochodzących ze Zgłoszenia do konkursu: imienia/imion, nazwiska/nazwisk i innych informacji, na podstawie, których moja osoba może być zidentyfikowane - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na: Stronie internetowej konkursu pod adresem www.konkurs.tvnstyle.pl, stronie internetowej www.tvnstyle.pl, oraz stronach internetowych zarządzanych i administrowanych przez TVN Media sp. z o. o, TVN S.A., TVN Digital S.A., a także na antenach programów nadawanych przez TVN S.A., TVN Style, najdalej do dnia 31.12.2018 r. - powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu "Wyzwanie Iron Majdan!", przez Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN Media Sp. z o.o. i TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, TVN Media, TVN S.A. uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania Zadania konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest  TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla ich prowadzenia, oraz zgodnie z udzielonymi przez Uczestnika dyspozycjami. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a zgody na ich przetwarzanie mogą zostać wycofane w dowolnym czasie.

 • data i podpis Finalisty 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu "Wyzwanie Iron Majdan!"

Dane i oświadczenia, jakie musi podać Finalista w Konkursie "Wyzwanie Iron Majdan!":

Dotyczy Finalisty – (osoba nr 2 z duetu):

 • imię i nazwisko Finalisty;
 • pełen adres zamieszkania;
 • wiek
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres e-mail Uczestnika

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) przez administratora danych osobowych, którym jest TVN Media Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166, a także przez podmioty przetwarzające, którymi są : TVNS.A. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166 – fundator nagrody głównej oraz Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź – organizator konkursu, dla celów związanych z przekazaniem nagrody w Konkursie "Wyzwanie Iron Majdan!". Wiem, że niniejsza zgoda jest dobrowolna jednakże jej brak uniemożliwi przekazanie mi nagrody.

□ Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi utrwalonych w rozwiązaniu Zadania konkursowego, a także danych pochodzących ze Zgłoszenia do konkursu: imienia/imion, nazwiska/nazwisk i innych informacji, na podstawie, których moja osoba może być zidentyfikowane - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na: Stronie internetowej konkursu pod adresem www.konkurs.tvnstyle.pl, stronie internetowej www.tvnstyle.pl, oraz stronach internetowych zarządzanych i administrowanych przez TVN Media sp. z o. o, TVN S.A., TVN Digital S.A., a także na antenach programów nadawanych przez TVN S.A., TVN Style, najdalej do dnia 31.12.2018 r. - powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu "Wyzwanie Iron Majdan!", przez Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN Media Sp. z o.o. i TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, TVN Media, TVN S.A. uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania Zadania konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest  TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla ich prowadzenia, oraz zgodnie z udzielonymi przez Uczestnika dyspozycjami. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a zgody na ich przetwarzanie mogą zostać wycofane w dowolnym czasie.

 • data i podpis Finalisty 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu "Wyzwanie Iron Majdan!"

Dane i oświadczenia, jakie musi podać Laureat w Konkursie "Wyzwanie Iron Majdan!":

Dotyczy Laureata, który jest:
- autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłoszono w rozwiązaniu Zadania konkursowego
lub
- dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego rozwiązania Zadania Konkursowego

(UWAGA: wypełnia i podpisuje Laureat, któremu ww. prawa przysługują lub wypełnia i podpisuje każda osoba z duetu zwycięskiego, jeśli prawa te przysługują im wspólnie)

 • imię i nazwisko Laureata;
 • pełen adres zamieszkania;
 • PESEL
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres e-mail  

□ Oświadczam, iż jestem autorem/ką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem Zadania konkursowego w Konkursie "Wyzwanie Iron Majdan!" lub dysponuję autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego rozwiązania Zadania konkursowego w Konkursie "Wyzwanie Iron Majdan!".

□ Oświadczam, iż uzyskałem/łam zgodę od osoby trzeciej/osób trzecich, których wizerunek i/lub głos i/lub wypowiedzi zawarte zostały w rozwiązaniu Zadania konkursowego na wykorzystanie przez Organizatora, TVN Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, TVN S.A. z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie prawa do wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi tej osoby / tych osób, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w innych celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
(Uwaga: oświadczenie powyższe składa Laureat, który w rozwiązaniu Zadania konkursowego umieścił wizerunek i/lub głos i/lub wypowiedzi osoby/osób trzecich).

□ Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi osoby/osób trzecich utrwalonych w rozwiązanie Zadania konkursowego, na podstawie, których osoba/osoby te mogą być zidentyfikowane - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na: Stronie internetowej konkursu pod adresem www.wyzwanie.tvn.pl, oraz stronach internetowych zarządzanych i administrowanych przez TVN Media sp. z o.o, TVN S.A., a także na antenach programów nadawanych przez TVN S.A., najdalej do dnia 31.12.2018 r. - powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu "Wyzwanie Iron Majdan!", przez Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN Media Sp. z o.o. i TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 159, 02-952 Warszawa, w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, TVN Media, TVN S.A. uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązań Zadań konkursowych do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji.
(Uwaga: oświadczenie powyższe składa Laureat, który w rozwiązaniu Zadania konkursowego umieścił wizerunek i/lub głos i/lub wypowiedzi osoby/osób trzecich).

□ Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych przeze mnie Organizatorowi w związku z moim udziałem w Konkursie "Wyzwanie Iron Majdan!", w tym niezgodności z prawdą powyższych oświadczeń, i zobowiązuję się zwolnić ww. podmioty od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

□ Kwituję odbiór nagrody głównej w Konkursie "Wyzwanie Iron Majdan!".

 • data i podpis Laureata  
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla ich prowadzenia, oraz zgodnie z udzielonymi przez Uczestnika dyspozycjami. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a zgody na ich przetwarzanie mogą zostać wycofane w dowolnym czasie